DAS UBEZPIECZENIA PRAWNE DLA LEKARZY TEL: 600 039 138

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ DLA LEKARZY

Zawód lekarza stał się w ostatnim czasie profesją wysokiego ryzyka prawnego. Statystyki prowadzone przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta oraz Naczelną Izbę Lekarską wskazują, że w ciągu zaledwie dwóch lat skokowo wzrosła liczba spraw wynikających z błędów i wypadków medycznych. Szacunkowo przyjmuje się, iż w Polsce każdego roku zgłaszanych jest 20 – 30 tys. takich przypadków. Z reguły zdarzenia medyczne, w których lekarzowi zarzuca się błąd w sztuce, są bardzo skomplikowane i mogą wiązać się z poważnymi problemami o charakterze karnym i wykroczeniowym. Mogą też skutkować postępowaniami dyscyplinarnymi przed samorządem lekarskim.
Ryzyko prawne w zawodzie wzrosło wraz z wejściem w życie ustawy refundacyjnej, która nałożyła na lekarzy dodatkowe obowiązki związane z wystawianiem recept. W wyniku wprowadzenia tych regulacji lekarze zaczęli interesować się ubezpieczeniami ochrony prawnej, które mogą ich zabezpieczać w przypadku sporu z NFZ.
Szeroki zakres ubezpieczenia oferowany przez D.A.S. to nie tylko ochrona prawna zawodu lekarza. Również w naszym codziennym życiu napotykamy na różne trudności i problemy prawne, na których rozwiązanie zwyczajnie brakuje nam czasu. Dlatego też dodatkowo oferujemy ubezpieczenie życia go lekarza oraz jego rodziny.DLACZEGO WARTO MIEĆ POLISĘ OCHRONY PRAWNEJ?

Telefoniczne porady prawne
Nie wiesz, jakie prawa są po Twojej stronie w danej sytuacji? Masz wątpliwości natury prawnej? Zastanawiasz się, jakie szanse masz na pomyślne rozwiązanie swojego problemu? W takich sytuacjach wystarczy telefon do Biura Obsługi Klienta D.A.S.

Rekomendacja prawnika na życzenie
Jeśli nie masz własnego prawnika, zapytaj, a polecimy Ci rzetelnego adwokata lub radcę prawnego z Twojej okolicy, który specjalizuje się w sprawach podobnych do Twojej.

Finansowanie kosztów zastępstwa prawnego oraz kosztów sądowych
Dzięki polisie ochrony prawnej D.A.S. ograniczysz wydatki na rozwiązanie problemów prawnych z zakresu Twojego ubezpieczenia.

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
Zanim pójdziesz do sądu, spróbuj się porozumieć. Chcąc uniknąć stresu oraz długiego procesu sądowego, warto podjąć dobrowolną mediację. W obecności bezstronnego i bezinteresownego mediatora, można szybciej zawrzeć ugodę, zachowując wzajemny szacunek.

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ D.A.S.

TO GWARANCJA PROFESJONALNEJ POMOCY

ZAKRESY OCHRONY PRAWNEJ DLA LEKARZY


FIRMA LUB WOLNY ZAWÓD MEDYCZNY
Ubezpieczone są sprawy związane z wykonywaniem czynności medycznych przez lekarza prowadzącego działalność gospodarczą oraz inne problemy prawne firmy.
 • Sprawy karne i wykroczeniowe związane z wykonywaniem czynności medycznych w ramach działalności gospodarczej.
 • Sprawy karne i wykroczeniowe lekarza jako przedsiębiorcy (np. za BHP).
 • Dochodzenie odszkodowań bezpośrednio od sprawców szkód lub z ich ubezpieczeń OC.
 • Spory z tytułu pomówień o źle świadczonych usługach przez lekarza lub jego firmę.
 • Spory z tytułu ubezpieczeń społecznych zgłaszanych przez firmę.
 • Postępowania dyscyplinarne przed samorządem lekarskim.
 • Sądowe spory podatkowe dotyczące rozliczeń firmy z Urzędem Skarbowym.
 • Spory firmy z organami administracji publicznej, np. z Sanepidem, Państwowym Zakładem Higieny, UOKiK i innymi.*
 • Spory dotyczące wyposażenia wykazanego w majątku firmy.
 • Spory z umów na usługi realizowane na potrzeby firmy, np. usługi telekomunikacyjne, dostawę mediów (woda, prąd, gaz), sprzątanie, remonty, wywóz nieczystości, usługi zewnętrzne ( księgowość, monitoring).
 • Spory z umów ubezpieczenia OC zawodu lekarza oraz z ogólnych umów ubezpieczenia firmy.
 • Spory lekarza prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą z placówkami medycznymi, w których wykonuje czynności medyczne w ramach podpisanych umów.
 • Spory z umów między NFZ a firmą zarejestrowaną przez lekarza, lub między NFZ a samym lekarzem, jeśli umowa jest realizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Spory z urzędem gminy dotyczące wywozu śmieci z obiektu.
LEKARZ JAKO PRACODAWCA

Dodatkowy wariant do ubezpieczenia firmy lub wolnego zawodu.
 • Spory z pracownikami stałymi lub sezonowymi za niedotrzymanie warunków umowy z tytułu świadczonej pracy, np. złamanie zakazu konkurencji, zakazu poufności, dochodzenie odszkodowań za zawinione szkody i zniszczenia.
 • Spory związane z roszczeniami pracowników.
 • Spory z Państwową Inspekcją Pracy.
NIERUCHOMOŚCI-GABINETY LEKARSKIE, PLACÓWKI MEDYCZNE

Dodatkowy wariant do ubezpieczenia firmy lub wolnego zawodu.
 • Spory z umów ubezpieczenia nieruchomości.
 • Spory dotyczące praw rzeczowych do nieruchomości, np. spory z sąsiadującymi nieruchomościami.
 • Spory wynikające z najmu lub dzierżawy nieruchomości.
PRZEDSĄDOWA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Dodatkowy wariant do ubezpieczenia firmy lub wolnego zawodu.
 • Spory dotyczące nieopłaconych faktur i/lub rachunków za usługi wyświadczone przez firmę medyczną.
POJAZDY

Ubezpieczyć można pojazdy firmowe lub prywatne.
 • Spory z umów dotyczących pojazdu np. reklamacje, naprawy.
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody w pojeździe.
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody osobowe kierowcy i pasażerów.
 • Spory z ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Sprawy karne i wykroczenia będące konsekwencją wypadków z udziałem ubezpieczonego pojazdu.
 • Odzyskanie niesłusznie zatrzymanego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Sądowe spory podatkowe dotyczące pojazdu.
ŻYCIE PRYWATNE

Ubezpieczone są sprawy związane z wykonywaniem czynności medycznych przez lekarza zatrudnionego na umowę o pracę oraz prywatne problemy prawne, w tym związane z pojazdami i nieruchomościami. Ubezpieczenie może być wykupione albo wyłącznie dla lekarza, albo dla całej jego rodziny formalnej, czy też nieformalnej (partnerzy prowadzący wspólne gospodarstwo), w tym dla dzieci wspólnych lub dzieci któregokolwiek z małżonków/partnerów w wieku do 24 lat.
 • Sprawy karne i wykroczenia osób ubezpieczonych.
 • Spory konsumenckie będące następstwem prywatnych zakupów osób ubezpieczonych, np. spory gwarancyjne z reklamacji, rękojmi.
 • Spory ze stosunku pracy regulowanego umową o pracę lub np. umową zlecenia.
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody w pojazdach, nieruchomości i innym majątku prywatnym od sprawców oraz z ubezpieczeń OC sprawców szkód.
 • Dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia za szkody na zdrowiu wyrządzone osobom objętym ubezpieczeniem.
 • Spory z różnych ubezpieczeń zawartych na potrzeby życia prywatnego, np. komunikacyjnych, nieruchomości, NNW, turystycznych, na życie i zdrowie.
 • Spory dotyczące ubezpieczeń społecznych.
 • Spory z umów z NFZ.
 • Spory z administracją publiczną.*
 • Sądowe spory podatkowe.
 • Spory z urzędem gminy dotyczące wywozu śmieci z nieruchomości.
*W zakresie wskazanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA DO 100 000 zł.

PRZYKŁADY ZDARZEŃ

Reklamacja sprzętu
W ramach prowadzonego gabinetu lekarskiego zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny, który okazał się być wadliwy. Reklamacja nie przyniosła spodziewanego rezultatu, ponieważ zarówno gwarant, jak i sprzedający odmówili jej uznania. Jedyną możliwością pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową poprzez wytoczenie powództwa o zapłatę.

Odmowa wypłaty odszkodowania
Pojazd lekarza dentysty został uszkodzony w wypadku drogowym spowodowanym przez kierowcę innego auta. Sam lekarz doznał złamania przedramienia. Ubezpieczyciel OC sprawcy wypłacił w całości odszkodowanie za szkody w pojeździe, ale nie uznał roszczeń odszkodowawczych za przychody utracone w czasie, kiedy dentysta nie mógł pracować z powodu złamania. W toku postępowania odwoławczego ubezpieczyciel podtrzymał swoje uprzednie decyzje i pouczył o możliwości dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

Postępowanie karne
Pacjent zmarł po wykonaniu rutynowego zabiegu operacyjnego. W wyniku podjętych przez prokuraturę czynności ustalono, że lekarz mógł popełnić błąd lekarski, tj. wykonał swoje czynności niestarannie, niezgodnie z aktualnym stanem wiedzy, albowiem wyciągnął niewłaściwe wnioski z objawów chorobowych. Sprawa została skierowana na drogę postępowania karnego.

Spór z pracodawcą
Pomimo podjętych prób polubownego zakończenia sporu, placówka medyczna nie reguluje należności wobec lekarza, tytułem wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny. Jedyną możliwością pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową poprzez wytoczenie powództwa o zapłatę.

Odszkodowanie za utracone przychody
Ubezpieczyciel od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód lekarza odmówił wypłaty odszkodowania poszkodowanemu pacjentowi. Jako uzasadnienie ubezpieczyciel wskazał, że wedle jego oceny szkoda wyrządzona została przez lekarza w wyniku rażącego niedbalstwa. Lekarz we własnym zakresie i na własny koszt naprawił szkody, które poniósł pacjent na skutek zdarzenia medycznego. Aby odzyskać pieniądze, które był zmuszony wydać na naprawę szkód, lekarz musi wytoczyć powództwo przeciwko swojemu ubezpieczycielowi od odpowiedzialności cywilnej.


Zamów rozmowę z Doradcą (tutaj).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia "Ochrona Prawna dla Firm i Przedstawicieli Wolnych Zawodów" oraz „Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym”.

Created by Filip Patyk 

                              

Zasady korzystania ze strony das.info.pl