OCHRONA PRAWNA KIEROWCY W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

Ochrona prawna kierowcy zawodowego jest rozszerzoną wersją ubezpieczenia, które oferowane  jest osobom prywatnym. Ze względu na charakter pracy oraz stałe zagrożenie pojawienia się specyficznych problemów, wprowadzone zostały dodatkowe elementy ochrony, które zarówno w kraju jak i za granicą mają zapewnić osobom wykonującym zawód kierowcy opiekę i reprezentację prawną.

Ochrona składa się z dwóch podstawowych elementów:

 • Ochrona kierowcy zawodowego w ruchu drogowym i transporcie,
 • Ochrona sfery życia prywatnego.

OCHRONA PRAWNA KIEROWCY ZAWODOWEGO - ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Ochrona istnieje, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy wystąpił w związku z kierowaniem pojazdem, który nie stanowił w chwili zdarzenia własności lub współwłasności ubezpieczającego lub innej osoby ubezpieczonej.

Zakres ubezpieczenia Ochrona Prawna Kierowcy Zawodowego obejmuje następujące zdarzenia mogące wystąpić w komunikacji drogowej:

 • Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkody na osobie (np. gdy kierujący pojazdem zostanie ranny lub poszkodowany w zdarzeniu drogowym),
 • Obrona w sprawach karnych (np.  spowodowanie wypadku drogowego),
 • Obrona w sprawach o wykroczenie z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (kary i mandaty za naruszenie przepisów, punkty karne)
 • Zatrzymanie prawa jazdy

W sprawach związanych z naruszeniem przepisów transportowych Kierowcy Zawodowi mogą liczyć na pomoc prawną w problemach z następujących zakresów:

 • warunki wykonywania przewozu lub transportu,
 • czas pracy kierowców,
 • warunki techniczne pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasady i wymogi prawne przewozu osób lub towarów,
 • przepisy regulujące zasady ponoszenia opłat drogowych

ZASIĘG TERYTORIALNY OCHRONY DLA KIEROWCY ZAWODOWEGO

Ochroną ubezpieczeniową objęte są sytuacje dotyczące naruszenia lub podejrzenia o naruszenie przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia zaistniałe na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii.

      Ochroną objęte są czyny zarzucane ubezpieczonemu, a rozpatrywane przez sądy powszechne lub organy administrujące. Warunkiem udzielenia pomocy jest nie zgadzanie  się kierującego pojazdem z decyzją organu kontrolującego lub nakładającego karę.

OCHRONA PRAWNA W  ŻYCIU PRYWATNYM

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona interesów prawnych ubezpieczonego związanych z prywatną sferą życia. Ochroną, w wariancie podstawowym, objęta jest osoba ubezpieczająca, jedna wymieniona w umowie nieruchomość oraz cały posiadany prywatny majątek ruchomy (w tym wszystkie pojazdy, sprzęty oraz zwierzęta domowe). Do wyboru są dwa warianty: albo Indywidualny (dla prowadzących gospodarstwo jednoosobowe) albo wariant Rodzinny, wraz z partnerem życiowym oraz dziećmi. Dzieci wchodzą w zakres ubezpieczenia Rodzinnego do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ubezpieczeni mają zagwarantowanie pokrycie kosztów prawnych dotyczących problemów związanych z następującymi dziedzinami:

 • Życie prywatne, dotyczy interesów prawnych związanych ze prywatną sferą życia oraz prywatnego majątku ruchomego,
 • Nieruchomość, dotyczy szkód na nieruchomości wymienionej w umowie ubezpieczenia,
 • Pojazdy, zakres związany z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych (ochroną objęte są prywatne pojazdy osobowe, motocykle, motorowery, rowery oraz pojazdy typu quad). Ochroną objęte są wszystkie pojazdy, bez względu na ich liczbę, kierowca oraz pasażerowie,
 • Kierowca, związany z kierowaniem pojazdami mechanicznymi w przypadkach, gdy osoby ubezpieczone nie są właścicielami tych pojazdów, np. kierowanie pojazdem zastępczym,
 • Umowy ubezpieczeń, dotyczy sporów z umów ubezpieczeń zawartych przez ubezpieczonego,
 • Nieszczęśliwy wypadek, dotyczy roszczeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, rozstrojem zdrowia lub śmiercią w następstwie nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowo, po sześciu tygodniach trwania ochrony prawnej, lista zostaje rozszerzona o następujące dziedziny życia prywatnego:

 • Pracownik, dotyczy ochrony interesów prawnych wynikających ze stosunku pracy
 • Umowy konsumenckie (kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy, serwisu, gwarancji itd.)
 • Nieruchomość (prawa rzeczowe), dotyczy ochrony interesów prawnych związanych z umowami,  własnością oraz innymi prawami rzeczowymi dotyczącymi nieruchomości wymienionej w umowie ubezpieczenia.

Zakres reprezentacji Ubezpieczonego objęty ochroną prawną w życiu prywatnym to:

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej szkody na osobie (np. wypadek, uszczerbek na zdrowiu po niewłaściwe  wykonanym zabiegu medycznym) lub szkód na mieniu (uszkodzenie, zniszczenie, kradzież), w tym szkód na ubezpieczonej nieruchomości,
 • Obrona przed sądem w sprawach karnych ( np. spowodowanie wypadku , błąd w sztuce przy wykonywaniu zawodu),
 • Obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie (np. przeciwko bezpieczeństwu osób lub nieumyślne uszkodzenie bądź zniszczenie mienia),(Ważne jest, że w przypadku osób niepełnoletnich, do ukończenia przez nie 17 roku życia, ochrona obejmuje również obronę w przypadku stawianych takim osobom zarzutów o wykroczenia i przestępstwa umyślne),
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczeń; osobowych (np. na życie, rentowe, następstw nieszczęśliwych wypadków, zdrowotne, turystyczne, emerytalne) oraz majątkowych (np. mieszkanie, samochód, zwierzęta) zawartych przez ubezpieczonego,
 • Obrona lub reprezentacja interesów prawnych w sądowych postępowaniach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 • Reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa jazdy,,
 • Reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego posiadanego pojazdu,
 • Sądowe postępowania administracyjne,
 • Obrona  lub reprezentacja interesów prawnych Ubezpieczającego  w postępowaniu sądowo-administracyjnym, dotyczącym zobowiązań podatkowych (tylko w wersji PREMIUM). 

Dodatkowo, po sześciu tygodniach trwania ochrony prawnej, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o następujące sfery:

 • Dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów (np. umowy kupna-sprzedaży, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy, użyczenia, renty, ugody)
 • Dochodzenie roszczeń powstałych w zakresie naruszenia praw własności związanych z nieruchomością, ingerencja osób trzecich w te prawa  ( np.  zakłócenie korzystania z nieruchomości)
 • Dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy, stosunku służbowego lub innego stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia i osobistego wykonywania pracy (dotyczy umów o pracę zawartych z pracodawcą zarejestrowanym na terenie Polski).

KLAUZULE DODATKOWE W OCHRONIE PRAWNEJ ŻYCIA PRYWATNEGO

Do podstawowego zakresu ubezpieczenia można dołączyć następujące elementy ochrony, które powiązane są ze sferą życia prywatnego:

Ochrona prawna kolejnych nieruchomości (jedna nieruchomość wliczona jest w pakiet podstawowy). Jeżeli chcemy mieć chronionych więcej nieruchomości, należy je dodatkowo ubezpieczyć.

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na nieruchomości, wyrządzonej czynem niedozwolonym ( np. zniszczenie, uszkodzenie, zalanie)
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych do nieruchomości w następstwie ingerencji osób trzecich w te prawa, (np. z powodu zakłócenia korzystania z nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich; nieprzyjemne zapachy, hałas, emisje dymów i gazów, słupy energetyczne itp.)
 • Reprezentacja ubezpieczonego w sporach umownych z umów, których przedmiotem jest nieruchomość (np. najem, dzierżawa lub ubezpieczenia nieruchomości)

Ochrona prawna przed roszczeniami wobec ubezpieczonego

Ochroną ubezpieczeniową objęte są spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wtedy, gdy ubezpieczony zostanie bezpośrednio pozwany przez stronę przeciwną. Zaliczane są tutaj roszczenia z tytułu  wyrządzenia szkody (np. obrażenia ciała), spowodowane czynem niedozwolonym (np. wypadek drogowy) przez ubezpieczonego, członków rodziny lub zwierzęta. Roszczenie może powstać również na skutek niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy (np. roszczenia pracodawcy z umowy o pracę, o samozatrudnienie).

Pokrycie kosztów obrony przed roszczeniami dotyczy rozstrzygnięcia sporu

 • Co do zasady, czyli sprawstwa (rozstrzygnięcie, czy Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność)
 • Co do wysokości roszczeń strony przeciwnej wobec Ubezpieczonego

Rozszerzone doradztwo prawne

Odpowiedzialność D.A.S. obejmuje organizację i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:

 • przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji ( np. zakup lub sprzedaż domu, mieszkania, pojazdu),
 • bezpośrednie porady i konsultacje prawne (gdy chcemy osobiście rozmawiać z prawnikiem)
 • pokrycie kosztów sporządzenia testamentów osób ubezpieczonych

ZASIĘG TERYTORIALNY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

 • Europa i basen Morza Śródziemnego Sprawy i problemy prawne związane z roszczeniami za doznaną szkodę na osobie lub mieniu, obroną w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych oraz o niezasadne zatrzymanie prawa jazdy objęte są ochroną w przypadku wystąpienia na terenie Europy (w znaczeniu geograficznym) oraz w państwach leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Wyłączenie stanowią wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii lub Kazachstanu.
 • Jurysdykcja sądów Rzeczypospolitej Polskiej; sprawy i problemy prawne związane z umowami na potrzeby własne (w tym umowami ubezpieczenia), umową o samozatrudnienie, prawem pracy i prawem gospodarczym, sądowe postępowanie podatkowe oraz administracyjne, a także sprawy o niezasadne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu objęte są ochroną ubezpieczeniową, jeżeli niezależnie od miejsca wystąpienia podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej lub należą do właściwości organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Polskie prawo; w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych związanych z doradztwem prawnym, odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje wyłącznie problemy prawne podlegające prawu polskiemu. W sprawach podlegających prawu obcemu ubezpieczyciel zapewni ubezpieczającemu informację prawną, jeżeli będzie dotyczyła problemu prawnego objętego zakresem ubezpieczenia.

KATALOG KOSZTÓW PRAWNYCH POKRYWANYCH Z UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ.

   We wszystkich przypadkach objętych zakresem ochrony, D.A.S. pokrywa koszty prawne do wysokości sumy ubezpieczenia 50 000 PLN (wersja STANDARD) lub 100 000 PLN (wersja PREMIUM), bez względu na wynik sprawy.

   D.A.S. pokrywa następujące koszty:

 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego Państwa interesy z tytułu: Opłaty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia
  • reprezentacji w postępowaniu cywilnym
  • obrony ubezpieczającego w postępowaniu karnym, lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie, w tym już na etapie postępowania przygotowawczego lub na etapie czynności wyjaśniających
  • reprezentacji ubezpieczającego, jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie  o wykroczenie (koszty pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego)
 • Koszty procesu zasądzone od ubezpieczającego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa[ubezpieczenie ryzyka kosztów przegranego procesu]
 • Koszty postępowania sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania o stwierdzeniewykonalności wyroku sądu polubownego
 • Koszty postępowania przed Sądem Najwyższym
 • Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Koszty poręczenia majątkowego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania (w formie nieoprocentowanej pożyczki)
 • Koszty dojazdu Klienta na rozprawy do sądów poza granicami Polski, jeżeli jego obecność na sprawie jest obowiązkowa (w obie strony)
 • Koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym
 • Koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego na zlecenie ubezpieczyciela - mediacja pozasądowa, jak również prowadzonego w toku postępowania sądowego na skutek skierowania sprawy przez sąd, umowy o mediację lub zgodnego wniosku stron - mediacja sądowa (koszty mediacji pokrywane są tylko w wersji PREMIUM)
 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji ubezpieczającego w postępowaniu administracyjnym
 • Opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji ubezpieczającego przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Koszty wyceny wartości szkody, doznanej przez ubezpieczającego, wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, już na etapie postępowania przed sądowego

Poza kosztami wymienionymi powyżej, D.A.S. zapewnia swoim Klientom doradztwo i analizy prawne:

 • Telefoniczne porady i konsultacje prawne dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, nielimitowane ilościowo (jeżeli problemy dotyczą przedmiotu ubezpieczenia, porady obejmują również sprawy spoza zakresu)
 • Sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zagadnień lub problemów prawnych Ubezpieczającego oraz analiza dokumentacji   prawnej, umów lub projektów umów.  Pomoc prawna świadczona drogą elektroniczną, poprzez przesyłanie opinii na adres e-mail Ubezpieczającego 
 • Wzory umów dotyczących spraw objętych zakresem ubezpieczenia
 • Identyfikację stanu prawnego dotyczącą problemów Ubezpieczonego, poprzez dostarczenie Ubezpieczonemu tekstów aktów prawnych i przepisów regulujących stan prawny, w sprawach objętych zakresem ubezpieczenia
 • Informacje dotyczące postępowań prawnie regulowanych (wyjaśnienie zasad i obowiązujących aktualnie procedur postępowań) oraz informacje dotyczące organów ochrony prawnej i Prawników.

Dzięki Ubezpieczeniu Ochrony Prawnej D.A.S. nie musisz obawiać się ryzyka ponoszenia wydatków związanych z obroną swoich praw lub dochodzeniem roszczeń.

Zamów rozmowę z Doradcą (tutaj).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym”.

Zobacz OWU"Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym"

Created by Filip Patyk 

                              

Zasady korzystania ze strony das.info.pl