DAS UBEZPIECZENIA PRAWNE DLA BRANŻY HORECA TEL: 600 039 138


UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
DLA WŁAŚCICIELI HOTELI, RESTAURACJI
ORAZ FIRM CATERINGOWYCH (HORECA)
 
Funkcjonowanie hotelu, restauracji lub innego obiektu turystycznego wymaga poświęcenia sporego czasu, wiedzy i pieniędzy. Prowadząc działalność na co dzień borykasz się z różnymi sprawami natury organizacyjnej, administracyjnej czy też prawnej.
Gdy pojawiają się problemy z reguły są one złożone, ich rozwiązanie trwa długo i może wiązać się z poważnymi kosztami. Zdarza się, że zmieniając wystrój hotelu konieczne okaże się uzyskanie opinii rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającej bezpieczeństwo użytkowania obiektu, czy też zmieniającej jego zaszeregowanie do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Innym razem w wyniku kontroli restauracji inspektor sanitarny zobowiąże Cię do uzupełnienia dokumentacji, która pozwoli uzyskać zezwolenia aby kontynuować działalność. Pracownicy oraz Klienci to też tylko ludzie. Z jednej strony staramy się zrobić dla nich wszystko, przynoszą nam przecież zyski i bez nich trudno było by funkcjonować, mogą być jednak, w przypadku niezadowolenia przysporzyć wiele problemów.
      Prowadzenie własnego biznesu może być łatwiejsze. D.A.S. oferuje ubezpieczenie ochrony prawnej, które szybko, profesjonalnie i bez wysokich kosztów pozwoli Ci skoncentrować się na Twoich codziennych zadaniach.

DLACZEGO WARTO MIEĆ POLISĘ OCHRONY PRAWNEJ?

Telefoniczne porady prawne
Nie wiesz, jakie prawa są po Twojej stronie w danej sytuacji? Masz wątpliwości natury prawnej? Zastanawiasz się, jakie szanse masz na pomyślne rozwiązanie swojego problemu? W takich sytuacjach wystarczy telefon do Biura Obsługi Klienta D.A.S.

Rekomendacja prawnika na życzenie
Jeśli nie masz własnego prawnika, zapytaj, a polecimy Ci rzetelnego adwokata lub radcę prawnego z Twojej okolicy, który specjalizuje się w sprawach podobnych do Twojej.

Finansowanie kosztów sądowych
Dzięki polisie ochrony prawnej D.A.S. pokryte zostaną wydatki na rozwiązanie problemów prawnych z zakresu Twojego ubezpieczenia.

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
Zanim pójdziesz do sądu, spróbuj się porozumieć. Chcąc uniknąć stresu oraz długiego procesu sądowego, warto podjąć dobrowolną mediację. W obecności bezstronnego i bezinteresownego mediatora, można szybciej zawrzeć ugodę, zachowując wzajemny szacunek.

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ D.A.S.

TO GWARANCJA PROFESJONALNEJ POMOCY

do góry

ZAKRESY OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI HOTELI, RESTAURACJI
ORAZ FIRM CATERINGOWYCH (GASTRONOMIA I HOTELARSTWO)
FIRMA LUB WOLNY ZAWÓD
Ubezpieczone są sprawy związane z wykonywaniem zawodu przez właścicieli hoteli, restauracji i firm cateringowych.
 • Dochodzenie odszkodowań bezpośrednio od sprawców szkód, np. od klientów firmy lub z ich ubezpieczeń OC.
 • Spory z tytułu pomówień o złe świadczenie przez firmę usług.
 • Spory z tytułu ubezpieczeń społecznych zgłaszanych przez firmę.
 • Sprawy karne i o wykroczenia właścicieli firmy lub osób odpowiedzialnych-pracowników (np. za nie przestrzeganie przepisów BHP) .
 • Sądowe spory podatkowe dotyczące rozliczeń firmy z Urzędem Skarbowym.
 • Spory firmy z organami administracji publicznej, np. z Sanepidem, Państwowym Zakładem Higieny, UOKiK i innymi.*
 • Spory dotyczące wyposażenia wykazanego w majątku firmy.
 • Spory z umów na usługi realizowane na potrzeby firmy, np. usługi telekomunikacyjne, dostawę mediów (woda, prąd, gaz), sprzątanie, remonty, wywóz nieczystości, usługi zewnętrzne ( księgowość, monitoring).
 • Spory z ogólnych umów ubezpieczenia firmy, np. ubezpieczenia od kradzieży.
 • Spory osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z kontrahentem z tytułu wykonywanej pracy.
 • Spory z urzędem gminy dotyczące wywozu śmieci z obiektu.

do góry 

PRACODAWCA
Dodatkowy wariant do ubezpieczenia firmy lub wolnego zawodu.
 • Spory z pracownikami stałymi lub sezonowymi za niedotrzymanie warunków umowy z tytułu świadczonej pracy, np. złamanie zakazu konkurencji, zakazu poufności, dochodzenie odszkodowań za zawinione szkody i zniszczenia.
 • Spory związane z roszczeniami pracowników.
 • Spory z Państwową Inspekcją Pracy. 

do góry

NIERUCHOMOŚCI
Dodatkowy wariant do ubezpieczenia firmy lub wolnego zawodu.
 • Spory z umów ubezpieczenia nieruchomości.
 • Spory dotyczące praw rzeczowych do nieruchomości, np. spory z sąsiadującymi nieruchomościami.
 • Spory wynikające z najmu lub dzierżawy nieruchomości.

  do góry

PRZEDSĄDOWA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI
Dodatkowy wariant do ubezpieczenia firmy lub wolnego zawodu.
 • Spory dotyczące nieopłaconych faktur i/lub rachunków za usługi wyświadczone przez firmę.

  do góry

POJAZDY
Ubezpieczyć można pojazdy firmowe lub prywatne.
 • Spory z umów dotyczących pojazdu np. reklamacje, naprawy.
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody w pojeździe.
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody osobowe kierowcy i pasażerów.
 • Spory z ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Sprawy karne i wykroczenia będące konsekwencją wypadków z udziałem ubezpieczonego pojazdu.
 • Odzyskanie niesłusznie zatrzymanego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Sądowe spory podatkowe dotyczące pojazdu.

  do góry

ŻYCIE PRYWATNE PROWADZĄCYCH DZIALALNOŚĆ
Ubezpieczenie może być wykupione dla jednej osoby lub dla całej rodziny formalnej lub nieformalnej (partnerzy prowadzący wspólne gospodarstwo), w tym dla dzieci wspólnych lub dzieci któregokolwiek z małżonków/partnerów w wieku do 24 lat.
Poza prywatnymi sprawami osób ubezpieczonych ochroną objęte są prywatne samochody osobowe, motory i motocykle oraz prywatna nieruchomość własna lub wynajmowana.
 • Sprawy karne i o wykroczenia osób ubezpieczonych.
 • Spory konsumenckie będące następstwem prywatnych zakupów osób ubezpieczonych, np. spory gwarancyjne z reklamacji, rękojmi.
 • Spory ze stosunku pracy regulowanego umową o pracę lub np. umową zlecenia.
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody w pojazdach, nieruchomości i innym majątku prywatnym od sprawców oraz z ubezpieczeń OC sprawców szkód.
 • Dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia za szkody na zdrowiu wyrządzone osobom objętym ubezpieczeniem.
 • Spory z różnych ubezpieczeń zawartych na potrzeby życia prywatnego, np. komunikacyjnych, nieruchomości, NNW, turystycznych, na życie i zdrowie.
 • Spory dotyczące ubezpieczeń społecznych.
 • Sądowe spory podatkowe.
 • Spory z administracją publiczną.*
 • Spory z urzędem gminy dotyczące np. wywozu śmieci z nieruchomości.
 
*W zakresie wskazanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA DO 100 000 zł.


PRZYKŁADY ZDARZEŃ
 
Kontrola w hotelu
Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę hotelu spowodowaną anonimowym doniesieniem. W wyniku tej kontroli bezpodstawnie zakwestionowano termin przydatności do spożycia oferowanej żywności oraz zarzucono, że hotelowa restauracja nie spełnia warunków odpowiednich wymagań technicznych i higieniczno-sanitarnych. Wskutek czego Sanepid wystawił mandat na kwotę 10 000 zł. Z takim stanowiskiem nie zgadza się ubezpieczony, który nie przyjmuje mandatu i sprawa skierowana zostaje do sądu karnego.

Reklamacja wyposażenia
W ramach wyposażenia restauracji zakupiono i zamontowano nowoczesną chłodziarkę, która okazała się być wadliwa. Reklamacja nie przyniosła spodziewanego rezultatu, ponieważ zarówno gwarant, jak i sprzedający odmówili jej uznania. Brak sprawnego urządzenia generuje wymierne straty w prowadzonej działalności gastronomicznej. Jedyną możliwością pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową poprzez wytoczenie powództwa o zapłatę.

Zniszczenia w lokalu
Restauracja hotelowa zorganizowała przyjęcie weselne na zlecenie państwa młodych. W trakcie trwania imprezy goście weselni zniszczyli salę. Zleceniodawcy wesela nie chcą zapłacić za wyrządzone szkody uzasadniając, że koszty remontu sali powinni pokryć sprawcy. Właściciel, nie mogąc porozumieć się ze zleceniodawcami organizacji imprezy, skierował sprawę do swojego ubezpieczyciela, który odmówił wypłaty odszkodowania.

Zaniżenie odszkodowania
Samochód transportowy będący własnością hotelu został uszkodzony w wypadku drogowym spowodowanym przez kierowcę innego auta. Na etapie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy, wątpliwość wzbudziła wyliczona wartość odszkodowania, która była dużo niższa niż wycena sporządzona przez autoryzowaną stację obsługi. Dodatkowo ubezpieczyciel odmawia refundacji kosztów poniesionych na najem pojazdu zastępczego. W toku postępowania odwoławczego ubezpieczyciel podtrzymał swoje uprzednie decyzje i pouczył o możliwości dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

Zniszczenia po klęsce żywiołowej, pożarze lub powodzi
Hotel wraz z wyposażeniem uległ zniszczeniu. Ubezpieczyciel majątkowy znacznie zaniżył należne odszkodowania za zniszczony budynek. Dodatkowo nie uwzględnił przy szacowaniu odszkodowania części wyposażenia hotelu. W toku postępowania odwoławczego ubezpieczyciel podtrzymał swoje uprzednie decyzje i pouczył o możliwości dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.


Zamów rozmowę z Doradcą (tutaj).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia "Ochrona Prawna dla Firm i Przedstawicieli Wolnych Zawodów" oraz „Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym”.


Created by Filip Patyk 

                              

Zasady korzystania ze strony das.info.pl