FLOTOWE UBEZPIECZENIA PRAWNE DAS TEL: 600 039 138

DAS FLOTA to nowoczesny produkt ochrony prawnej zapewniający bezpieczeństwo prawne i finansowe. Dedykowany jest wszystkim firmom posiadającym flotę pojazdów, bez względu na ich typ i rodzaj. Ubezpieczenie przeznaczone jest również dla grup kierowców, którzy sami nie są właścicielami pojazdów.

Przez flotę należy rozumieć co najmniej 20 pojazdów, należących do jednego przedsiębiorcy, zgłaszanych jednorazowo do ubezpieczenia. Analogicznie, możliwość zastosowania specjalnych warunków ochrony istnieje, jeżeli jedna umowa obejmować będzie co najmniej 20 kierowców.

DAS FLOTA - zasięg terytorialny ubezpieczenia.

W wariancie podstawowym ochrona obowiązuje na terenie Europy (w znaczeniu geograficznym) oraz w państwach leżących w basenie Morza Śródziemnego z wykluczeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu. Unikatowym rozwiązaniem jest możliwość określenia rejonu, którego ochrona ma dotyczyć. Zasięg terytorialny można:

 • rozszerzyć na Rosję, Białoruś, Ukrainę i Mołdawię lub
 • ograniczyć do terenu wyłącznie Polski.

DAS FLOTA DLA KIEROWCÓW - Rodzaje problemów prawnych objętych ochroną.

    Ubezpieczenie pokrywa koszty reprezentacji klienta związane z następującymi sprawami:

 • szkody na osobie [odszkodowania za utratę zdrowia i zarobku w skutek wypadku drogowego, koszty leczenia, renty wyrównawcze],
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu   w komunikacji [np. spowodowanie wypadku w komunikacji drogowej],
 • wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi   w komunikacji [np. kary, mandaty i punkty karne z tytułu zarzutów popełnienia wykroczeń w komunikacji drogowej],
 • zatrzymanie prawa jazdy [utrata uprawnień kierowcy].

DAS FLOTA DLA POJAZDÓW - Rodzaje problemów prawnych objętych ochroną.

   Ochrona pojazdów obejmuje ochronę interesów ubezpieczonego, która dotyczy Kierowcy prowadzącego pojazd (powyżej wymieniony zakres) nieodpłatnie przewożonych pasażerów-pracowników Ubezpieczającego oraz sam pojazd. Dodatkowe elementy ochrony dotyczące samego pojazdu to:

 • szkody na mieniu [np. odszkodowania za szkody w pojeździe, utrata wartości pojazdu],
 • umowy dotyczące pojazdu [np. naprawa, serwis, gwarancja, zakup części],
 • umowy ubezpieczenia pojazdu [np. zaniżone odszkodowania, odmowa wypłaty],
 • ochrona prawna dokumentów pojazdu [np. zatrzymanie dowodu rejestracyjnego].

DAS FLOTA - Ochrona w transporcie krajowym i międzynarodowym

Ochrona w transporcie to dodatkowy element, który można dołączyć do DAS FLOTA POJAZDÓW. Z zachowaniem wcześniej wymienionych, niezmienionych elementów, ubezpieczeniem objęte są sprawy, które związane z chronionym pojazdem lub ujawnione w trakcie jego kontroli. Ochrona dotyczy naruszenia lub podejrzenia o naruszenie przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia. Są to sprawy rozpatrywane przez sądy powszechne lub organy administrujące w następującym zakresie:

 • warunki wykonywania przewozu lub transportu,
 • czas pracy kierowców,
 • warunki techniczne pojazdu,
 • zasady i wymogi prawne przewozu osób lub towarów,
 • opłaty drogowe za przejazdy po drogach   publicznych.

W przypadku zarzutów naruszenia przepisów prawa, o których mowa w tym wariancie, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • Ubezpieczającego [właściciela/leasingobiorcę pojazdów],
 • Pracowników Ubezpieczającego, którzy ponoszą odpowiedzialność prawną za naruszenie prawa w zakresie klauzuli transportowej,
 • Kierowcę pojazdu, który w chwili wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego prowadził pojazd.


KATALOG KOSZTÓW, OPŁAT I WYDATKÓW PRAWNYCH OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM

 

D.A.S. zobowiązuje się zapewnić reprezentację prawnych interesów osoby ubezpieczonej oraz sfinansować koszty, opłaty lub wydatki prawne (dalej zwane kosztami prawnymi) w zakresie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność D.A.S. obejmuje następujące koszty prawne:

 • wynagrodzenie Prawnika z tytułu:
  • reprezentacji Ubezpieczającego w postępowaniu cywilnym,
  • obrony Ubezpieczającego w postępowaniu karnym lub w postępowaniusprawie o wykroczenie, w tym reprezentacji na etapie postępowania przygotowawczego lub na etapie czynności wyjaśniających,
  • reprezentacji Ubezpieczającego jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnegopostępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie,
 • koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia
 • koszty procesu zasądzone od Ubezpieczającego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa,
 • koszty dojazdu Ubezpieczającego na rozprawy (w obie strony) do sądów mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli stawiennictwo Ubezpieczającego było obowiązkowe,
 • koszty tłumaczenia dokumentów, niezbędnych dla potrzeb postępowań, związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym,
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • koszty postępowania sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego,
 • koszty postępowania przed Sądem Najwyższym,
 • wynagrodzenie prawnika z tytułu reprezentacji Ubezpieczającego w postępowaniu administracyjnym,
 • opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji Ubezpieczającego przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • koszty wyceny wartości szkody doznanej przez Ubezpieczającego wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • koszty poręczenia majątkowego, przewidzianego w prawie karnym dla uniknięcia tymczasowego aresztowania (w formie nieoprocentowanej pożyczki).
 • Odpowiedzialność D.A.S. obejmuje, oprócz kosztów prawnych wskazanych powyżej, zorganizowanie i sfinansowanie kosztów usług prawniczych w następującym zakresie:

  • porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej (bez limitu),
  • identyfikacja stanu prawnego (bez limitu),
  • informacje prawne dotyczące postępowań regulowanych prawnie oraz dotyczących organów ochrony prawnej i Prawników (bez limitu).

        Dodatkowo w przypadku ochrony DAS FLOTA dla POJAZDÓW zakres ubezpieczenia obejmuje sporządzanie opinii i analiz prawnych dokumentacji prawnej, umów lub projektów umów, których przedmiotem jest chroniony pojazd.

Created by Filip Patyk 

                              

Zasady korzystania ze strony das.info.pl