DAS Ubezpieczenie prawne w życiu prywatnym tel: 600 039 138

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

   Bezpieczeństwo w życiu prywatnym    to wartość nadrzędna, której nie da się nigdy przecenić. D.A.S. w zależności od potrzeb ubezpieczającego oferuje dwa warianty pakietów ochronnych:

OCHRONA PRAWNA INDYWIDUALNA, przeznaczona dla osób żyjących w gospodarstwie jednoosobowym.
OCHRONA PRAWNA RODZINY, ochroną objęta jest osoba ubezpieczona oraz jej małżonek (partner życiowy), jak również ich dzieci do ukończenia 24 roku życia. Ograniczenia wieku nie mają zastosowania do osób niepełnosprawnych, które pozostają na utrzymaniu osób objętych ubezpieczeniem.
   Każdy z wariantów można zagwarantować sobie w wersji podstawowej [STANDARD] albo rozszerzonej [PREMIUM]. Rozszerzenie dotyczy zakresu ubezpieczonych zdarzeń oraz listy i wysokości kosztów pokrywanych z ubezpieczenia.

PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNEJ.

   Przedmiotem ubezpieczenia, zarówno indywidualnego jak i rodzinnego jest ochrona prawnych interesów ubezpieczonego, związanych ze sferą ich życia prywatnego i zawodowego (z wylączeniem prowadzenia działalności gospodarczej). Ochroną objęci są ubezpieczeni, posiadany przez nich prywatny majątek ruchomy oraz wymieniona w umowie nieruchomość. Ubezpieczeni mają zagwarantowanie pokrycie kosztów prawnych dotyczących problemów związanych z następującymi sferami:

 • Życie prywatne, dotyczy interesów prawnych związanych ze sferą prywatną życia oraz prywatnego majątku ruchomego (w tym również posiadanych zwierząt)
 • Pojazdy, związany z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych (ochroną objęte są wszystkie prywatne pojazdy osobowe, motocykle, motorowery oraz pojazdy typu quad, bez względu na ich liczbę. Ochrona dotyczy również kierowcy oraz pasażerów pojazdu
 • Kierowca, związany z kierowaniem pojazdami mechanicznymi w przypadkach, gdy osoby ubezpieczone nie są właścicielami tych pojazdów, np kierowcy zawodowi, przedstawiciele lub gdy korzystamy z pojazdu zastępczego
 • Nieruchomość, dotyczy szkód na nieruchomości wymienionej w umowie ubezpieczenia
 • Umowy ubezpieczeń, dotyczy umów ubezpieczeń zawartych przez ubezpieczonego
 • Nieszczęśliwy wypadek, dotyczy roszczeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, rozstrojem zdrowia lub śmiercią w następstwie nieszczęśliwych wypadków

   Dodatkowo, po sześciu tygodniach trwania ochrony prawnej, lista zostaje rozszerzona o problemy, które będą związane z następującymi sferami życia prywatnego:

 • Pracownik, dotyczy ochrony interesów prawnych wynikających ze stosunku pracy i wykonywania obowiązków pracowniczych w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub innego stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia i osobistego świadczenia pracy przez ubezpieczającego
 • Umowy konsumenckie - ochrona prawnych interesów związanych z umowami zawieranymi przez ubezpieczającego, jako konsumenta
 • Nieruchomość, dotyczy ochrony interesów prawnych związanych z umowami,  własnością oraz innymi prawami rzeczowymi dotyczącymi nieruchomości wymienionej w umowie ubezpieczenia

  Powrót do góry

ZAKRES ZDARZEŃ UBEZPIECZONYCH W OCHRONIE PRAWNEJ.

   Zakres ubezpieczonych zdarzeń, w sprawach wynikających z Ochrony Prawnej w Życiu Prywatnym, oferowany jest w dwóch wariantach: podstawowym [STANDARD] oraz rozszerzonym [PREMIUM].

   Zakres objęty ochroną prawną w wersji STANDARD to:

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej szkody na osobie (np. wypadek, niewłaściwe  wykonanie zabiegu medycznego) lub szkód na mieniu (uszkodzenie, zniszczenie, kradzież)
 • Obrona przed sądem w sprawach karnych ( np. spowodowanie wypadku w ruchu drogowym, błąd w sztuce przy wykonywaniu zawodu)
 • Obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie (np. przeciwko bezpieczeństwu osób lub mienia)
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczeń; osobowych (np. na życie, rentowe, następstw nieszczęśliwych wypadków, zdrowotne, turystyczne, emerytalne) oraz majątkowych (np. mieszkanie, samochód, zwierzęta) zawartych przez ubezpieczonego
 • Obrona lub reprezentacja interesów prawnych w sądowych postępowaniach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • Reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa jazdy
 • Reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem dowodu  rejestracyjnego posiadanego pojazdu

Dodatkowo, po sześciu tygodniach trwania ochrony prawnej, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o następujące sfery:

 • Dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów (np. umowy kupna-sprzedaży, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy, użyczenia, renty, ugody)
 • Dochodzenie roszczeń powstałych w zakresie naruszenia prawa własności związanych z nieruchomością, ingerencja osób trzecich w te prawa  ( np.  zakłócenie korzystania z nieruchomości)
 • Dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy, stosunku służbowego lub innego stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia i osobistego wykonywania pracy

   Zakres ubezpieczenia „Ochrona prawna życia prywatnego” w wersji PREMIUM obejmuje, oprócz świadczeń ubezpieczeniowych określonych wyżej, obronę lub reprezentację interesów prawnych osoby ubezpieczonej występującą w zakresie sporów podatkowych prowadzonych na drodze sądowo-administracyjnej.

Powrót do góry

KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY

Ochrona prawna kierowcy zawodowego w transporcie krajowym i międzynarodowym

   Ochroną ubezpieczeniową objęte są sytuacje dotyczące naruszenia lub podejrzenia o naruszenie przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia. Ochroną objęte są czyny zarzucane ubezpieczonemu, a rozpatrywane przez sądy powszechne lub organy administrujące w następującym zakresie:

 • warunki wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czas pracy kierowców,
 • warunki techniczne pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasady i wymogi prawne przewozu osób lub towarów,
 • przepisy regulujące zasady ponoszenia opłat drogowych, za przejazdy po drogach publicznych, przez pojazdy samochodowe,  a także przejazdy przez obiekty mostowe, tunele oraz przeprawy promowe zlokalizowane w ciągach dróg publicznych

Ochrona prawna przed roszczeniami wobec ubezpieczonego


Ochroną ubezpieczeniową objęte są spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wtedy, gdy ubezpieczony zostanie bezpośrednio pozwany przez stronę przeciwną. Zaliczane są tutaj spory powstałe z tytułu wyrządzenia przez osobę ubezpieczoną szkody czynem niedozwolonym albo niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Pokrycie kosztów obrony przed roszczeniami dotyczy rozstrzygnięcia sporu:

 • Co do zasady, czyli sprawstwa przez Ubezpieczonego, zarzucanego mu czynu
 • Co do wysokości roszczeń strony przeciwnej wobec Ubezpieczonego

Rozszerzone doradztwo prawne

Odpowiedzialność D.A.S. obejmuje organizację i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:

 • Przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji ( to forma świadczenia pomocy prawnej obejmująca tworzenie na potrzeby Ubezpieczającego umowy oraz zapewnienie pomocy prawnej w negocjacjach lub opiniowaniu umowy i dopasowaniu umowy dla potrzeb danej transakcji)
 • Bezpośrednie porady i konsultacje prawne ( to forma świadczenia pomocy prawnej polegająca na organizacji oraz pokryciu kosztów pomocy prawnej Prawnika z możliwością bezpośredniej konsultacji, a także możliwością udziału takiego Prawnika w prowadzonych negocjacjach).
 • Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego.

   Dla tej klauzuli, jeżeli doradztwo dotyczy prawa polskiego związanego z życiem prywatnym Ubezpieczonego, wyłączeń dotyczących odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie stosuje się.

Powrót do góry

ZAKRES TERYTORIALNY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

   Zakres terytorialny odpowiedzialności D.A.S. określają następujące kryteria:

 • Europa i basen Morza Śródziemnego; obejmuje sprawy i problemy prawne związane z roszczeniami za doznaną szkodę na osobie lub mieniu, obroną w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych oraz o niezasadne zatrzymanie prawa jazdy. Wymienione tutaj wypadki ubezpieczeniowe objęte są ochroną w przypadku wystąpienia na terenie Europy (w znaczeniu geograficznym) oraz w państwach leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Wyłączenie stanowią wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii lub Kazachstanu.
 • Jurysdykcja sądów Rzeczypospolitej Polskiej; sprawy i problemy prawne związane z umowami na potrzeby własne (w tym umowami ubezpieczenia), umową o samozatrudnienie, prawem pracy i prawem gospodarczym, sądowe postępowanie podatkowe oraz administracyjne, a także sprawy o niezasadne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu objęte są ochroną ubezpieczeniową, jeżeli niezależnie od miejsca wystąpienia podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej lub należą do właściwości organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Polskie prawo; w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych związanych z doradztwem prawnym, odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje wyłącznie problemy prawne podlegające prawu polskiemu. W sprawach podlegających prawu obcemu ubezpieczyciel zapewni ubezpieczającemu informację prawną, jeżeli będzie dotyczyła problemu prawnego objętego zakresem ubezpieczenia.

   Powyższych postanowień nie stosuje się do zdarzeń wymienionych w klauzuli "Ochrona Prawna w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym". W przypadku wykupienia tej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione w niej problemy prawne zaistniałe na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii.

  Powrót do góry

KATALOG KOSZTÓW PRAWNYCH POKRYWANYCH Z UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ.

   We wszystkich przypadkach objętych zakresem ochrony, D.A.S. pokrywa koszty prawne do wysokości sumy ubezpieczenia 50 000 PLN (wersja STANDARD) lub 100 000 PLN (wersja PREMIUM), bez względu na wynik sprawy.

   D.A.S. pokrywa następujące koszty:

 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego Państwa interesy z tytułu:
  • reprezentacji w postępowaniu cywilnym
  • obrony ubezpieczającego w postępowaniu karnym, lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie, w tym już na etapie postępowania przygotowawczego lub na etapie czynności wyjaśniających
  • reprezentacji ubezpieczającego, jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie  o wykroczenie (koszty pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego)
 • Opłaty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia
 • Koszty procesu zasądzone od ubezpieczającego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa[ubezpieczenie ryzyka kosztów przegranego procesu]
 • Koszty postępowania sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania o stwierdzeniewykonalności wyroku sądu polubownego
 • Koszty postępowania przed Sądem Najwyższym
 • Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Koszty poręczenia majątkowego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania (w formie nieoprocentowanej pożyczki)
 • Koszty dojazdu Klienta na rozprawy do sądów poza granicami Polski, jeżeli jego obecność na sprawie jest obowiązkowa (w obie strony)
 • Koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym
 • Koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego na zlecenie ubezpieczyciela - mediacja pozasądowa, jak również prowadzonego w toku postępowania sądowego na skutek skierowania sprawy przez sąd, umowy o mediację lub zgodnego wniosku stron - mediacja sądowa (koszty mediacji pokrywane są tylko w wersji PREMIUM)
 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji ubezpieczającego w postępowaniu administracyjnym
 • Opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji ubezpieczającego przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Koszty wyceny wartości szkody, doznanej przez ubezpieczającego, wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, już na etapie postępowania przed sądowego

Poza kosztami wymienionymi powyżej, D.A.S. zapewnia swoim Klientom doradztwo i analizy prawne:

 • Telefoniczne porady i konsultacje prawne dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, nielimitowane ilościowo (jeżeli problemy dotyczą przedmiotu ubezpieczenia, porady obejmują również sprawy spoza zakresu)
 • Sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zagadnień lub problemów prawnych Ubezpieczającego oraz analiza dokumentacji   prawnej, umów lub projektów umów.  Pomoc prawna świadczona drogą elektroniczną, poprzez przesyłanie opinii na adres e-mail Ubezpieczającego 
 • Wzory umów dotyczących spraw objętych zakresem ubezpieczenia
 • Identyfikację stanu prawnego dotyczącą problemów Ubezpieczonego, poprzez dostarczenie Ubezpieczonemu tekstów aktów prawnych i przepisów regulujących stan prawny, w sprawach objętych zakresem ubezpieczenia
 • Informacje dotyczące postępowań prawnie regulowanych (wyjaśnienie zasad i obowiązujących aktualnie procedur postępowań) oraz informacje dotyczące organów ochrony prawnej i Prawników

   Dzięki Ubezpieczeniu Ochrony Prawnej D.A.S. nie musisz obawiać się ryzyka ponoszenia wydatków związanych z obroną swoich praw lub dochodzeniem roszczeń.

Zamów rozmowę z Doradcą (tutaj).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym”.

 

 Powrót do góry

DAS CENNIK - ŻYCIE PRYW.

PODAJ DANE DO OFERTY
FORMA ZATRUDNIENIA

WARIANT OCHRONY

Rodzaj i liczba pojazdów
 
 
 
 
Nieruchomość
Własność:
Zgoda na ofertę:

DAS CENNIK - FIRMA

PODAJ DANE DO OFERTY
Liczba pracowników

Obroty w skali roku

Rodzaj i liczba pojazdów
 
 
 
 
Nieruchomość
Własność:
Zgoda na ofertę:

ZAMÓW ROZMOWĘ

Podaj dane do kontaktu
Proponowana data
 
Godzina:

Created by Filip Patyk 

                              

Zasady korzystania ze strony das.info.pl