DAS Ubezpieczenie prawne pojazdów tel: 600 039 138


UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ POJAZDÓW PRYWATNYCH

   Polska należy do najbardziej niebezpiecznych krajów w Europie pod względem wypadkowości. Rocznie na naszych drogach setki tysięcy aut ulega uszkodzeniu. W wypadkach poszkodowanych zostaje dziesiątki tysięcy kierowców, pasażerów i pieszych, z czego ponad 4 tysiące osób ginie.

  D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. przygotował produkt stworzony specjalnie dla zmotoryzowanych.

PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNEJ.

ISTOTĄ UBEZPIECZENIA DAS JEST OCHRONA INTERESÓW PRAWNYCH UBEZPIECZONEGO, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ Z POSIADANIEM I UŻYTKOWANIEM POJAZDÓW PRYWATNYCH (pojazdów, które nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej i nie są zarejestrowane poza granicami Polski).   

Ochrona realizowana jest poprzez:

 • doradztwo prawne (telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio),
 • analiza i opiniowanie sytuacji prawnej Ubezpieczonych (mailowo lub bezpośrednio),
 • pomoc w zorganizowaniu reprezentacji prawnej (zatrudnienie adwokata, radcy prawnego),
 • pokrycie kosztów związanych z obsługą prawną w postępowaniu tak sądowym jak i pozasądowym.

W Ochronie prawnej pojazdów ubezpieczeniem objęte są konkretne, wymienione w umowie pojazdy mechaniczne i mogą to być:

 • Motocykle i motorowery
 • Samochody osobowe
 • Samochody kempingowe
 • Przyczepy
 • Skutery wodne
 • Łodzie i motorówki
 • Quady

   Ochroną objęty jest również:

 • właściciel pojazdu,
 • kierujący pojazdem (każda osoba upoważniona do tego przez właściciela),
 • pasażerowie przebywający w pojeździe (wszyscy, w liczbie zgodnej z wpisem w dowodzie rejestracyjnym).

Powrót na górę

ZAKRES ZDARZEŃ UBEZPIECZONYCH W OCHRONIE PRAWNEJ.

   Zakres ubezpieczonych zdarzeń, w sprawach wynikających z Ochrony Prawnej Pojazdu, oferowany jest w dwóch wariantach: podstawowym [STANDARD] oraz rozszerzonym [PREMIUM].

   Zakres ubezpieczenia „Ochrona prawna pojazdu” w wersji STANDARD obejmuje spełnienie świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku następujących spraw i problemów prawnych, dotyczących ubezpieczonego pojazdu:

 • Obrona w postępowaniach karnych z tytułu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w  komunikacji (np. spowodowanie wypadku, w którym poszkodowane zostały inne osoby)
 • Obrona przed sądem w sprawach o wykroczenia związane z kierowaniem pojazdem (niesłuszne oskarżenie o spowodowanie zdarzenia drogowego czy też naruszenie przepisów drogowych). Wyjątek stanowi sytuacja, w której zgodnie z prawem miejsca wystawienia mandatu, z chwilą jego przyjęcia, staje się on prawomocny.
 • Dochodzenie pełnego odszkodowania, gdy ubezpieczony doznał szkody majątkowej i/lub osobowej w czasie użytkowania pojazdu (w tym również utracone wynagrodzenie)
 • Spory na tle umów ubezpieczenia (np. odmowa wypłaty odszkodowania lub przyznanie odszkodowania w zaniżonej wysokości)
 • Niezgodne z prawem odebranie dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Niezasadne, niezgodne z prawem odebranie prawa jazdy

   Dodatkowo, po trzech miesiącach trwania ochrony prawnej, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o spory na tle innych umów niż umowy ubezpieczenia związanych z pojazdem (kupna, sprzedaży, naprawy warsztatowej i innych).

   Zakres ubezpieczenia „Ochrona prawna pojazdu” w wersji PREMIUM oprócz spraw wymienionych wyżej obejmuje dodatkowo spełnienie świadczenia ubezpieczeniowego w sądowym postępowaniu podatkowym dotyczącym pojazdu

Powrót na górę

  KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY

Ochrona prawna przed roszczeniami wobec ubezpieczonego

 

      Objęte są tu spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wtedy, gdy  zostanie on pozwany bezpośrednio przez stronę poszkodowaną lub na skutek wystąpienia z roszczeniem regresywnym przez nasz zakład ubezpieczeniowy OC, względnie z AC przez zakład ubezpieczeniowy poszkodowanego.

Pokrycie kosztów obrony przed roszczeniami dotyczy rozstrzygnięcia sporu:

 • Co do sprawstwa (rozstrzygnięcie czy Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność).
 • Co do wysokości roszczeń strony przeciwnej wobec Ubezpieczonego.

Rozszerzone doradztwo prawne

Odpowiedzialność DAS obejmuje organizację i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:

 • Przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji ( to forma świadczenia pomocy prawnej obejmująca tworzenie na potrzeby Ubezpieczającego umowy oraz zapewnienie pomocy prawnej w negocjacjach lub opiniowaniu umowy i dopasowaniu umowy dla potrzeb danej transakcji)
 • Bezpośrednie porady i konsultacje prawne ( to forma świadczenia pomocy prawnej polegająca na organizacji oraz pokryciu kosztów pomocy prawnej Prawnika z możliwością bezpośredniej konsultacji, a także możliwością udziału takiego Prawnika w prowadzonych negocjacjach).

   Dla tej klauzuli, jeżeli doradztwo dotyczy prawa polskiego związanego z  prywatnym pojazdem Ubezpieczonego, wyłączeń dotyczących odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie stosuje się.

Powrót na górę

ZAKRES TERYTORIALNY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

   Zakres terytorialny odpowiedzialności D.A.S. określają następujące kryteria:

 • Europa i basen Morza Śródziemnego; obejmuje sprawy i problemy prawne związane z roszczeniami za doznaną szkodę na osobie lub mieniu, obroną w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych oraz o niezasadne zatrzymanie prawa jazdy. Wymienione tutaj wypadki ubezpieczeniowe objęte są ochroną w przypadku wystąpienia na terenie Europy (w znaczeniu geograficznym) oraz w państwach leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Wyłączenie stanowią wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii lub Kazachstanu.
 • Jurysdykcja sądów Rzeczypospolitej Polskiej; sprawy i problemy prawne związane z umowami na potrzeby własne (w tym umowami ubezpieczenia), umową o samozatrudnienie, prawem pracy i prawem gospodarczym, sądowe postępowanie podatkowe oraz administracyjne, a także sprawy o niezasadne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu objęte są ochroną ubezpieczeniową, jeżeli niezależnie od miejsca wystąpienia podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej lub należą do właściwości organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Polskie prawo; w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych związanych z doradztwem prawnym, odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje wyłącznie problemy prawne podlegające prawu polskiemu. W sprawach podlegających prawu obcemu ubezpieczyciel zapewni ubezpieczającemu informację prawną, jeżeli będzie dotyczyła problemu prawnego objętego zakresem ubezpieczenia.

Powrót na górę

KATALOG KOSZTÓW PRAWNYCH POKRYWANYCH Z UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ.

   We wszystkich przypadkach objętych zakresem ochrony, D.A.S. pokrywa koszty prawne do wysokości sumy ubezpieczenia 50 000 PLN (wersja STANDARD) lub 100 000 PLN (wersja PREMIUM), bez względu na wynik sprawy.

   D.A.S. pokrywa następujące koszty:

 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego Państwa interesy z tytułu:
  • reprezentacji w postępowaniu cywilnym
  • obrony ubezpieczającego w postępowaniu karnym, lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie, w tym już na etapie postępowania przygotowawczego lub na etapie czynności wyjaśniających
  • reprezentacji ubezpieczającego, jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie  o wykroczenie (koszty pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego)
 • Opłaty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia
 • Koszty procesu zasądzone od ubezpieczającego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa[ubezpieczenie ryzyka kosztów przegranego procesu]
 • Koszty postępowania sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania o stwierdzeniewykonalności wyroku sądu polubownego
 • Koszty postępowania przed Sądem Najwyższym
 • Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Koszty poręczenia majątkowego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania (w formie nieoprocentowanej pożyczki)
 • Koszty dojazdu Klienta na rozprawy do sądów poza granicami Polski, jeżeli jego obecność na sprawie jest obowiązkowa (w obie strony)
 • Koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym
 • Koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego na zlecenie ubezpieczyciela - mediacja pozasądowa, jak również prowadzonego w toku postępowania sądowego na skutek skierowania sprawy przez sąd, umowy o mediację lub zgodnego wniosku stron - mediacja sądowa (koszty mediacji pokrywane są tylko w wersji PREMIUM)
 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji ubezpieczającego w postępowaniu administracyjnym
 • Opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji ubezpieczającego przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Koszty wyceny wartości szkody, doznanej przez ubezpieczającego, wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, już na etapie postępowania przed sądowego

Poza kosztami wymienionymi powyżej, D.A.S. zapewnia swoim Klientom doradztwo i analizy prawne:

 • Telefoniczne porady i konsultacje prawne dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, nielimitowane ilościowo (jeżeli problemy dotyczą przedmiotu ubezpieczenia, porady obejmują również sprawy spoza zakresu)
 • Sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zagadnień lub problemów prawnych Ubezpieczającego oraz analiza dokumentacji   prawnej, umów lub projektów umów.  Pomoc prawna świadczona drogą elektroniczną, poprzez przesyłanie opinii na adres e-mail Ubezpieczającego 
 • Wzory umów dotyczących spraw objętych zakresem ubezpieczenia
 • Identyfikację stanu prawnego dotyczącą problemów Ubezpieczonego, poprzez dostarczenie Ubezpieczonemu tekstów aktów prawnych i przepisów regulujących stan prawny, w sprawach objętych zakresem ubezpieczenia
 • Informacje dotyczące postępowań prawnie regulowanych (wyjaśnienie zasad i obowiązujących aktualnie procedur postępowań) oraz informacje dotyczące organów ochrony prawnej i Prawników

   Dzięki Ubezpieczeniu Ochrony Prawnej D.A.S. nie musisz obawiać się ryzyka ponoszenia wydatków związanych z obroną swoich praw lub dochodzeniem roszczeń.

Zamów rozmowę z Doradcą (tutaj).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym”.

 

Powrót na górę

DAS CENNIK - ŻYCIE PRYW.

PODAJ DANE DO OFERTY
FORMA ZATRUDNIENIA

WARIANT OCHRONY

Rodzaj i liczba pojazdów
 
 
 
 
Nieruchomość
Własność:
Zgoda na ofertę:

DAS CENNIK - FIRMA

PODAJ DANE DO OFERTY
Liczba pracowników

Obroty w skali roku

Rodzaj i liczba pojazdów
 
 
 
 
Nieruchomość
Własność:
Zgoda na ofertę:

ZAMÓW ROZMOWĘ

Podaj dane do kontaktu
Proponowana data
 
Godzina:

Created by Filip Patyk 

                              

Zasady korzystania ze strony das.info.pl