UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ POJAZDÓW FIRMOWYCH

   Pojazdy firmowe to nie tylko majątek to przede wszystkim ważne narzędzia pracy. Dlatego często nawet zwykła stłuczka może narazić nas na utratę zysku lub nie zrealizowanie korzyści, wynikających z utrudnień w działalności. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. przygotował produkt stworzony specjalnie dla zmotoryzowanych:


PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNEJ.

   Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów ubezpieczonego, związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych na potrzeby działalności gospodarczej. Ochroną objęty jest konkretny, wymieniony w umowie pojazd, osoba ubezpieczona (mogąca występować także, jako leasingobiorca lub kredytobiorca), osoby upoważnione przez ubezpieczonego do kierowania tym pojazdem oraz wszyscy nieodpłatnie przewożeni pasażerowie.

 powrót na górę

ZAKRES ZDARZEŃ UBEZPIECZONYCH W OCHRONIE PRAWNEJ.

   Zakres ubezpieczonych zdarzeń, w sprawach wynikających z Ochrony Prawnej Pojazdu, oferowany jest w dwóch wariantach: podstawowym [STANDARD] oraz rozszerzonym [PREMIUM].

   Zakres ubezpieczenia „Ochrona prawna pojazdu” w wersji [STANDARD] obejmuje spełnienie świadczenia ubezpieczeniowego (pokrycie kosztów) w przypadku następujących spraw i problemów prawnych, dotyczących ubezpieczonego pojazdu:

 • Obrona w postępowaniach karnych z tytułu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku, w którym poszkodowane zostały inne osoby)
 • Obrona przed sądem w sprawach o wykroczenia związane z kierowaniem pojazdem (niesłuszne oskarżenie o spowodowanie zdarzenia drogowego czy też naruszenie przepisów drogowych i porządku w komunikacji). Wyjątek stanowi sytuacja, w której zgodnie z prawem miejsca wystawienia mandatu, z chwilą jego przyjęcia, staje się on prawomocny.
 • Dochodzenie pełnego odszkodowania, gdy ubezpieczony doznał szkody majątkowej i/lub osobowej w czasie użytkowania pojazdu (w tym również utracone korzyści oraz zysk)
 • Spory na tle umów ubezpieczenia (np. odmowa wypłaty odszkodowania lub przyznanie odszkodowania w zaniżonej wysokości)
 • Niezgodne z prawem odebranie dowodu rejestracyjnego pojazdu (spory rozstrzygane tylko przez polskie sądy)
 • Niezasadne, niezgodne z prawem odebranie prawa jazdy

   Dodatkowo, po trzech miesiącach trwania ochrony prawnej, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o spory na tle innych umów niż umowy ubezpieczenia związanych z pojazdem (kupna, sprzedaży, naprawy warsztatowej i innych).

   Zakres ubezpieczenia „Ochrona prawna pojazdu” w wersji [PREMIUM] (rozszerzonej) oprócz spraw wymienionych wyżej obejmuje dodatkowo pokrywanie kosztów obsługi prawnej w następujących przypadkach:

 • Obrona lub reprezentacja interesów prawnych osoby ubezpieczonej w sądowo-administracyjnym postępowaniu podatkowym dotyczącym pojazdu, wynikającym z jego nabycia, zbycia, posiadania lub użytkowania.

 

 powrót na górę

DODATKOWE KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY PRAWNEJ POJAZDÓW

Ochrona prawna w transporcie krajowym i międzynarodowym                                                         Ochroną ubezpieczeniową objęte są sytuacje dotyczące naruszenia lub podejrzenia o naruszenie przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia. Ochroną objęte są czyny zarzucane ubezpieczonemu, a rozpatrywane przez sądy powszechne lub organy administrujące w następującym zakresie:

 • warunki wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czas pracy kierowców,
 • warunki techniczne pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasady i wymogi prawne przewozu osób lub towarów,
 • przepisy regulujące zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych przez pojazdy samochodowe, a także przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych oraz przeprawy promowe na drogach   publicznych.

Ochrona prawna przed roszczeniami wobec ubezpieczonego                                                                   Ochroną ubezpieczeniową objęte są spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wtedy, gdy ubezpieczony zostanie bezpośrednio pozwany przez stronę przeciwną. Zaliczane są tutaj spory powstałe z tytułu wyrządzenia przez ubezpieczonego lub jego pracowników szkody czynem niedozwolonym. Pokrycie kosztów obrony przed roszczeniami dotyczy rozstrzygnięcia sporu:

 • Co do zasady, czyli sprawstwa zarzucanego czynu przez Ubezpieczonego
 • Co do wysokości roszczeń strony przeciwnej wobec Ubezpieczonego

Rozszerzone doradztwo prawne

   Odpowiedzialność D.A.S. obejmuje organizację i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:

 • przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji ( to forma świadczenia pomocy prawnej obejmująca tworzenie na potrzeby Ubezpieczającego umowy oraz zapewnienie pomocy prawnej w negocjacjach lub opiniowaniu umowy i dopasowaniu umowy dla potrzeb danej transakcj)
 • bezpośrednie porady i konsultacje prawne ( to forma świadczenia pomocy prawnej polegająca na organizacji oraz pokryciu kosztów pomocy prawnej Prawnika z możliwością bezpośredniej konsultacji, a także możliwością udziału takiego Prawnika w prowadzonych negocjacjach).

  Dla tej klauzuli, jeżeli doradztwo dotyczy pojazdu firmowego, wyłączeń dotyczących odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie stosuje się.

 powrót na górę

ZAKRES TERYTORIALNY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

   Zakres terytorialny odpowiedzialności D.A.S. określają następujące kryteria:

 • Europa i basen Morza Śródziemnego; obejmuje sprawy i problemy prawne związane z roszczeniami za doznaną szkodę na osobie lub mieniu, obroną w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych oraz o niezasadne zatrzymanie prawa jazdy. Wymienione tutaj wypadki ubezpieczeniowe objęte są ochroną w przypadku wystąpienia na terenie Europy (w znaczeniu geograficznym) oraz w państwach leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Wyłączenie stanowią wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii lub Kazachstanu.
 • Jurysdykcja sądów Rzeczypospolitej Polskiej; sprawy i problemy prawne związane z umowami na potrzeby własne (w tym umowami ubezpieczenia), umową o samozatrudnienie, prawem pracy i prawem gospodarczym, sądowe postępowanie podatkowe oraz administracyjne, a także sprawy o niezasadne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu objęte są ochroną ubezpieczeniową, jeżeli niezależnie od miejsca wystąpienia podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej lub należą do właściwości organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Polskie prawo; w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych związanych z doradztwem prawnym, odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje wyłącznie problemy prawne podlegające prawu polskiemu. W sprawach podlegających prawu obcemu ubezpieczyciel zapewni ubezpieczającemu informację prawną, jeżeli będzie dotyczyła problemu prawnego objętego zakresem ubezpieczenia.

   Powyższych postanowień nie stosuje się do zdarzeń wymienionych w klauzuli "Ochrona Prawna w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym". W przypadku wykupienia tej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione w niej problemy prawne zaistniałe na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii.

 

  powrót na górę

KATALOG KOSZTÓW PRAWNYCH POKRYWANYCH Z UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ.

   We wszystkich przypadkach objętych zakresem ochrony, D.A.S. pokrywa koszty prawne do wysokości sumy ubezpieczenia 50 000 PLN (wersja STANDARD) lub 100 000 PLN (wersja PREMIUM), bez względu na wynik sprawy.

D.A.S. pokrywa następujące koszty:

 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego Państwa interesy z tytułu:
  • reprezentacji w postępowaniu cywilnym
  • obrony ubezpieczającego w postępowaniu karnym, lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie, w tym już na etapie postępowania przygotowawczego lub na etapie czynności wyjaśniających
  • reprezentacji ubezpieczającego, jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie  o wykroczenie (koszty pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego)
 • Opłaty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia
 • Koszty procesu zasądzone od ubezpieczającego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa[ubezpieczenie ryzyka kosztów przegranego procesu]
 • Koszty postępowania sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania o stwierdzeniewykonalności wyroku sądu polubownego
 • Koszty postępowania przed Sądem Najwyższym
 • Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Koszty poręczenia majątkowego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania (w formie nieoprocentowanej pożyczki)
 • Koszty dojazdu Klienta na rozprawy do sądów poza granicami Polski, jeżeli jego obecność na sprawie jest obowiązkowa (w obie strony)
 • Koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym
 • Koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego na zlecenie ubezpieczyciela - mediacja pozasądowa, jak również prowadzonego w toku postępowania sądowego na skutek skierowania sprawy przez sąd, umowy o mediację lub zgodnego wniosku stron - mediacja sądowa (koszty mediacji pokrywane są tylko w wersji PREMIUM)
 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji ubezpieczającego w postępowaniu administracyjnym
 • Opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji ubezpieczającego przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Koszty wyceny wartości szkody, doznanej przez ubezpieczającego, wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, już na etapie postępowania przed sądowego

Poza kosztami wymienionymi powyżej, D.A.S. zapewnia swoim Klientom doradztwo i analizy prawne:

 • Telefoniczne porady i konsultacje prawne dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, nielimitowane ilościowo (jeżeli problemy dotyczą przedmiotu ubezpieczenia, porady obejmują również sprawy spoza zakresu)
 • Sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zagadnień lub problemów prawnych Ubezpieczającego oraz analiza dokumentacji   prawnej, umów lub projektów umów. Świadczenie pomocy prawnej drogą elektroniczną, poprzez przesyłanie opinii na adres e-mail Ubezpieczającego 
 • Wzory umów dotyczących spraw objętych zakresem ubezpieczenia
 • Identyfikację stanu prawnego dotyczącą problemów Ubezpieczonego, poprzez dostarczenie Ubezpieczonemu tekstów aktów prawnych regulujących stan prawny, w sprawach objętych zakresem ubezpieczenia
 • Informacje dotyczące postępowań prawnie regulowanych (wyjaśnienie zasad i obowiązujących aktualnie procedur postępowań) oraz informacje dotyczące organów ochrony prawnej i Prawników

   Dzięki Ubezpieczeniu Ochrony Prawnej D.A.S. nie musisz obawiać się ryzyka ponoszenia wydatków związanych z obroną swoich praw lub dochodzeniem roszczeń.

Zamów rozmowę z Doradcą (tutaj).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia "Ochrona Prawna dla Firm i Przedstawicieli Wolnych Zawodów" oraz „Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym”.

 

powrót na górę

 

 

DAS CENNIK - ŻYCIE PRYW.

PODAJ DANE DO OFERTY
FORMA ZATRUDNIENIA

WARIANT OCHRONY

Rodzaj i liczba pojazdów
 
 
 
 
Nieruchomość
Własność:
Zgoda na ofertę:

DAS CENNIK - FIRMA

PODAJ DANE DO OFERTY
Liczba pracowników

Obroty w skali roku

Rodzaj i liczba pojazdów
 
 
 
 
Nieruchomość
Własność:
Zgoda na ofertę:

ZAMÓW ROZMOWĘ

Podaj dane do kontaktu
Proponowana data
 
Godzina:

Created by Filip Patyk 

                              

Zasady korzystania ze strony das.info.pl