DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I WOLNE ZAWODY

   Prowadzenie firmy, działalności gospodarczej, czy wykonywanie wolnego zawodu to nie tylko realizacja dobrego pomysłu na biznes. Wprowadzanie wciąż nowych regulacji, obowiązków i przepisów prawnych w ramach prawa gospodarczego, podatkowego, czy z zakresu ubezpieczeń społecznych zmusza przedsiębiorców do stałego poszerzania swojej wiedzy prawnej.
     Coraz częściej zdarza się, że pojawiające się problemy związane z działalnością wymagają konsultacji ze specjalistą z dziedziny prawa lub muszą być rozstrzygane w sądach. Koszty związane z obsługą prawną i prowadzenie różnego rodzaju sporów mogą nadszarpnąć kondycją nawet najlepiej prosperującego przedsięwzięcia.

   Z tego też powodu D.A.S. przygotował warianty ochrony prawnej specjalnie dla firm i przedstawicieli wolnych zawodów. Istnieje również wersja dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w ramach tak zwanego samozatrudnienia.

PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNEJ.

   Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów ubezpieczonego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem wolnego zawodu.  Ochroną objęci są zawsze właściciel, współwłaściciele, członkowie zarządu oraz pracownicy firmy, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy powstał podczas wykonywania obowiązków na rzecz ubezpieczającego. Ochroną objęty jest również ruchomy majątek firmowy. Pojazdy firmowe oraz nieruchomości wykorzystywane w działalności, aby zostały objęte ochroną, muszą być szczegółowo wymienione w umowie ubezpieczenia (rozszerzenie ochrony).

  W zależności od charakteru działalności, potrzeb i wybranego wariantu, istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje wtedy także szczególne rodzaje problemów prawnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem wolnego zawodu:

   Każdy z wariantów można zagwarantować sobie w wersji podstawowej [STANDARD] albo rozszerzonej [PREMIUM]. Rozszerzenie dotyczy sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczonych zdarzeń oraz listy kosztów pokrywanych z ubezpieczenia.

Powrót do góry

ZAKRES ZDARZEŃ UBEZPIECZONYCH W OCHRONIE PRAWNEJ.

   Zakres ubezpieczenia „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” obejmuje spełnienie świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku następujących spraw i problemów prawnych, dotyczących prowadzenia działaności przez Ubezpieczonego:

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie lub mieniu wyrządzonej czynem niedozwolonym ( np. zniszczenie lub uszkodzenie mienia firmowego, wypadek drogowy, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, szkalujących dobre imię firmy, nieuczciwa konkurencja) [ochrona w prawie odszkodowań]
 • Dochodzenie roszczeń oraz zadośćuczynienia za utracone korzyści i zyski, związane ze stratami w firmie spowodowanymi przez szkody na osobach wykonujących działalność lub przez uszkodzenie wyposażenia firmy (maszyny i urządzania), bądź uszkodzenie pojazdu firmowego (własnego lub leasingowanego). Ewentualny zwrot kosztów wynajmu pracownika, sprzętu lub pojazdu zastępczego, jeżeli taki wynajem był konieczny do funkcjonowania firmy [ochrona w prawie odszkodowań]
 • Obrona przed postawionymi zarzutami karnymi albo zarzutami o wykroczenie, jeżeli w trakcie prowadzenia działalności, w wyniku błędu, czy wskutek innego nie zamierzonego działania powstaje taka odpowiedzialność ( np. spowodowanie wypadku, zarzut naruszenia przepisów w ruchu drogowym, zarzut związany z wykroczeniem lub przestępstwem, spowodowanym niewłaściwie wykonaną usługą, czy też błędem w sztuce) [ochrona w prawie karnym i w prawie wykroczeń]
 • Dochodzenie roszczeń z umów, których przedmiotem jest nabycie rzeczy ruchomych lub usług na potrzeby własne firmy (np. zakup maszyn i urządzeń, umowy gwarancji i serwisu zakupionego sprzętu i wyposażenia firmy, umowy o media, usługi zewnętrzne, np. księgowe, telekomunikacyjne, informatyczne, porządkowe, monitoring) [ochrona w sprawach umownych na potrzeby własne]
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia zawartych przez ubezpieczającego (występowanie w sporach przeciwko firmom ubezpieczeniowym w związku z nierzetelną likwidacją przez nie szkód; zaniżanie lub odmowa wypłaty za szkodę, roszczenia o utratę wartości uszkodzonego pojazdu) [ochrona prawna umów ubezpieczenia]
 • Obrona lub reprezentacja interesów prawnych ubezpieczonego w sądowych postępowaniach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (spory z ZUSem) [ochrona w prawie ubezpieczeń społecznych]
 • Obrona lub reprezentacja interesów Ubezpieczającego w postępowaniu sądowo-administracyjnym dotyczącym zobowiązań podatkowych [ochrona w sądowych sporach podatkowych]
 • Obrona lub reprezentacja interesów prawnych ubezpieczającego w sądowych sporach związanych z nieumyślnym naruszeniem przepisów o warunkach wykonywania działalności gospodarczej, dotyczących nałożenia na ubezpieczającego kary pieniężnej, opłaty karnej lub zastosowania innej sankcji publicznoprawnej za nieumyślne naruszenie przepisów prawa ( kary nakładane na Klienta przez PIP, PIH, SANEPID i inne instytucje kontrolne) [ochrona prawna w prawie gospodarczym]
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy zawartej przez ubezpieczającego w celu osobistego świadczenia usług [ochrona prawna w przypadku samozatrudnienia].

 Powrót do góry

DODATKOWE ZAKRESY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

   Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” o następujące dodatkowe klauzule ubezpieczeniowe:

Ochrona prawna pracodawcy;

 • Dochodzenie od pracowników roszczeń ze stosunku pracy, w tym roszczeń z umów o zakazie konkurencji lub innych umów zawieranych z pracownikiem w związku z zatrudnieniem i świadczeniem pracy ( np. naruszenie regulaminu pracy, obowiązków pracowniczych )
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracowników ubezpieczającego za szkody wyrządzone firmie ( np. zniszczenie sprzętu, czy też innego mienia firmowego)
 • Obrona interesów prawnych ubezpieczającego przed roszczeniami ze stosunku pracy (np. niesłuszne roszczenia o premie, diety, czy zapłatę za godziny nadliczbowe)

Powrót do góry

Ochrona prawna nieruchomości;

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na nieruchomości, wyrządzonej czynem niedozwolonym ( np. zniszczenie, uszkodzenie, zalanie)
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych do nieruchomości w następstwie ingerencji osób trzecich w te prawa, (np. z powodu zakłócenia korzystania z nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich; nieprzyjemne zapachy, hałas, emisje dymów i gazów, słupy energetyczne itp.)
 • Reprezentacja ubezpieczonego w sporach umownych z umów, których przedmiotem jest nieruchomość (np. najem,niezgodne z umową wypowiedzenie najmu, dzierżawa, nieterminowe wywożenie odpadów i nieczystości lub zaniżenie wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia nieruchomości)

Powrót do góry

Ochrona Prawna Kierowcy
   Ochrona ubezpieczeniowa w wariancie Ochrona Prawna Kierowcy istnieje, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy wystąpił w związku z kierowaniem pojazdem, który nie stanowił w chwili zdarzenia własności lub współwłasności ubezpieczającego lub innej osoby ubezpieczonej albo nie był użytkowany przez ubezpieczającego lub inną osobę ubezpieczoną na mocy umowy leasingu, najmu lub dzierżawy przez ostatnie 12 miesięcy.
   Zakres ubezpieczenia Ochrona Prawna Kierowcy obejmuje następujące zdarzenia (sprawy i problemy prawne) mogące wystąpić w komunikacji drogowej
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie, wyrządzonej czynem niedozwolonym
 • Obrona przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • Obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pokrycia kosztów sporządzenia i wniesienia wniosku o uchylenie mandatu karnego, jeżeli zgodnie z prawem miejsca jego wystawienia mandat z chwilą jego przyjęcia jest prawomocny)
 • Reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa jazdy

Powrót do góry

Ochrona Prawna Pojazdu
   Ochronę prawna pojazdu firmowego można zapewnić sobie w ramach osobnego produktu ubezpieczeniowego lub dołączyć do wariantu "Ochrona prawna firmy lub przedstawicieli wolnego zawodu".
    W przypadku pojazdów firmowych ochroną objęty jest pojazd, jego kierowca oraz nieodpłatnie przewożeni pasażerowie. Oprócz dochodzenia roszczeń za szkody, obrony i reprezentacji w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia, zakresem ochrony objęta jest dodatkowo:
 • Reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa jazdy [ochrona prawna uprawnień kierowcy]
 • Reprezentacja w postępowaniach związanych z niezgodnym z prawem zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego ubezpieczonego pojazdu (spory rozstrzygane tylko przez polską jurysdykcję) [ ochrona prawna dokumentów pojazdu]
 • Dochodzenie roszczeń z umów dotyczących pojazdu lub obrona przed roszczeniami z umów (kupno części, naprawa serwisowa, sprzedaż, odmowa naprawy gwarancyjnej, leasing). Ochrona obejmuje także umowy ubezpieczenia pojazdu (AC, NNW, Assistance, GAP) [ ochrona prawna umów dotyczących pojazdu]

Ochrona prawna w transporcie krajowym i międzynarodowym                                                         Ochroną ubezpieczeniową objęte są sytuacje dotyczące naruszenia lub podejrzenia o naruszenie przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia. Ochroną objęte są czyny zarzucane ubezpieczonemu, a rozpatrywane przez sądy powszechne lub organy administrujące w następującym zakresie:

 • warunki wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czas pracy kierowców,
 • warunki techniczne pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasady i wymogi prawne przewozu osób lub towarów,
 • przepisy regulujące zasady ponoszenia opłat drogowych, za przejazdy po drogach publicznych, przez pojazdy samochodowe, a także przejazdy przez obiekty mostowe, tunele oraz przeprawy promowe zlokalizowane w ciągach dróg publicznych
Powrót do góry
Przedsądowa windykacja wierzytelności                                                                                                       Celem postępowania windykacyjnego jest dobrowolne uregulowanie przez dłużnika należności Ubezpieczającego. D.A.S. w ramach postępowania windykacyjnego podejmuje czynności w celu uzyskania zapłaty wierzytelności dla Ubezpieczającego na etapie przed sądowym. Wierzytelność ma wynikać z umowy i być udokumentowana fakturami lub rachunkami.

Ochrona prawna przed roszczeniami wobec ubezpieczonego                                                                   Ochroną ubezpieczeniową objęte są spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wtedy, gdy ubezpieczony zostanie bezpośrednio pozwany przez stronę przeciwną. Zaliczane są tutaj spory powstałe z tytułu wyrządzenia przez ubezpieczonego lub jego pracowników szkody czynem niedozwolonym albo niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o samozatrudnienie. Pokrycie kosztów obrony przed roszczeniami dotyczy rozstrzygnięcia sporu:

 • Co do zasady, czyli sprawstwa przez Ubezpieczonego zarzucanego mu czynu
 • Co do wysokości roszczeń strony przeciwnej wobec Ubezpieczonego

Powrót do góry

Rozszerzone doradztwo prawne

Odpowiedzialność D.A.S. obejmuje organizację i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:

 • Przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji ( to forma świadczenia pomocy prawnej obejmująca tworzenie na potrzeby Ubezpieczającego umowy oraz zapewnienie pomocy prawnej w negocjacjach lub opiniowaniu umowy i dopasowaniu umowy dla potrzeb danej transakcji)
 • Bezpośrednie porady i konsultacje prawne ( to forma świadczenia pomocy prawnej polegająca na organizacji oraz pokryciu kosztów pomocy prawnej Prawnika z możliwością bezpośredniej konsultacji, a także możliwością udziału takiego Prawnika w prowadzonych negocjacjach).

   Dla tej klauzuli, jeżeli doradztwo dotyczy prawa polskiego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego, wyłączeń dotyczących odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie stosuje się.

  powrót do góry

ZAKRES TERYTORIALNY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

   Zakres terytorialny odpowiedzialności D.A.S. określają następujące kryteria:

 • Europa i basen Morza Śródziemnego; obejmuje sprawy i problemy prawne związane z roszczeniami za doznaną szkodę na osobie lub mieniu, obroną w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych oraz o niezasadne zatrzymanie prawa jazdy. Wymienione tutaj wypadki ubezpieczeniowe objęte są ochroną w przypadku wystąpienia na terenie Europy (w znaczeniu geograficznym) oraz w państwach leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Wyłączenie stanowią wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii lub Kazachstanu.
 • Jurysdykcja sądów Rzeczypospolitej Polskiej; sprawy i problemy prawne związane z umowami na potrzeby własne (w tym umowami ubezpieczenia), umową o samozatrudnienie, prawem pracy i prawem gospodarczym, sądowe postępowanie podatkowe oraz administracyjne, a także sprawy o niezasadne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu objęte są ochroną ubezpieczeniową, jeżeli niezależnie od miejsca wystąpienia podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej lub należą do właściwości organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Polskie prawo; w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych związanych z doradztwem prawnym, odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje wyłącznie problemy prawne podlegające prawu polskiemu. W sprawach podlegających prawu obcemu ubezpieczyciel zapewni ubezpieczającemu informację prawną, jeżeli będzie dotyczyła problemu prawnego objętego zakresem ubezpieczenia.

   Powyższych postanowień nie stosuje się do zdarzeń wymienionych w klauzuli "Ochrona Prawna w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym". W przypadku wykupienia tej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione w niej problemy prawne zaistniałe na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii.

  powrót do góry

KATALOG KOSZTÓW PRAWNYCH POKRYWANYCH Z UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ.

We wszystkich przypadkach objętych zakresem ochrony, D.A.S. pokrywa koszty prawne do wysokości sumy ubezpieczenia 50 000 PLN (wersja STANDARD) lub 100 000 PLN (wersja PREMIUM), bez względu na wynik sprawy.

D.A.S. pokrywa następujące koszty:

 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego Państwa interesy z tytułu:
  • reprezentacji w postępowaniu cywilnym
  • obrony ubezpieczającego w postępowaniu karnym, lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie, w tym już na etapie postępowania przygotowawczego lub na etapie czynności wyjaśniających
  • reprezentacji ubezpieczającego, jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie  o wykroczenie (koszty pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego)
 • Opłaty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia
 • Koszty procesu zasądzone od ubezpieczającego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa[ubezpieczenie ryzyka kosztów przegranego procesu]
 • Koszty postępowania sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania o stwierdzeniewykonalności wyroku sądu polubownego
 • Koszty postępowania przed Sądem Najwyższym
 • Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Koszty poręczenia majątkowego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania (w formie nieoprocentowanej pożyczki)
 • Koszty dojazdu Klienta na rozprawy do sądów poza granicami Polski, jeżeli jego obecność na sprawie jest obowiązkowa (w obie strony)
 • Koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym
 • Koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego na zlecenie ubezpieczyciela - mediacja pozasądowa, jak również prowadzonego w toku postępowania sądowego na skutek skierowania sprawy przez sąd, umowy o mediację lub zgodnego wniosku stron - mediacja sądowa (koszty mediacji pokrywane są tylko w wersji PREMIUM)
 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji ubezpieczającego w postępowaniu administracyjnym
 • Opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji ubezpieczającego przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Koszty wyceny wartości szkody, doznanej przez ubezpieczającego, wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, już na etapie postępowania przed sądowego

Poza kosztami wymienionymi powyżej, D.A.S. zapewnia swoim Klientom doradztwo i analizy prawne:

 • Telefoniczne porady i konsultacje prawne dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, nielimitowane ilościowo (jeżeli problemy dotyczą przedmiotu ubezpieczenia, porady obejmują również sprawy spoza zakresu)
 • Sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zagadnień lub problemów prawnych Ubezpieczającego oraz analiza dokumentacji   prawnej, umów lub projektów umów.  Pomoc prawna świadczena drogą elektroniczną, poprzez przesyłanie opinii na adres e-mail Ubezpieczającego 
 • Wzory umów dotyczących spraw objętych zakresem ubezpieczenia
 • Identyfikację stanu prawnego dotyczącą problemów Ubezpieczonego, poprzez dostarczenie Ubezpieczonemu tekstów aktów prawnych i przepisów regulujących stan prawny, w sprawach objętych zakresem ubezpieczenia
 • Informacje dotyczące postępowań prawnie regulowanych (wyjaśnienie zasad i obowiązujących aktualnie procedur postępowań) oraz informacje dotyczące organów ochrony prawnej i Prawników

   Należy pamiętać, że dodatkowy wariant ubezpieczenia „Przedsądowa windykacja wierzytelności”, nie obejmuje kosztów prawnych, związanych z windykacją wierzytelności przed sądem. Jest to równocześnie unikalna usługa na rynku, w której nie pobierana jest żadna opłata procentowa z tytułu odzyskania należnej kwoty.

   Dzięki Ubezpieczeniu Ochrony Prawnej D.A.S. nie musicie się Państwo obawiać ryzyka ponoszenia wydatków związanych z obroną swoich praw lub dochodzeniem roszczeń.

Zamów rozmowę z Doradcą (tutaj).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia "Ochrona Prawna dla Firm i Przedstawicieli Wolnych Zawodów" oraz „Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym”.

 

 powrót do góry

DAS CENNIK - ŻYCIE PRYW.

PODAJ DANE DO OFERTY
FORMA ZATRUDNIENIA

WARIANT OCHRONY

Rodzaj i liczba pojazdów
 
 
 
 
Nieruchomość
Własność:
Zgoda na ofertę:

DAS CENNIK - FIRMA

PODAJ DANE DO OFERTY
Liczba pracowników

Obroty w skali roku

Rodzaj i liczba pojazdów
 
 
 
 
Nieruchomość
Własność:
Zgoda na ofertę:

ZAMÓW ROZMOWĘ

Podaj dane do kontaktu
Proponowana data
 
Godzina:

Created by Filip Patyk 

                              

Zasady korzystania ze strony das.info.pl